Auto-Seba – Przesiewacze, Samochody ciężarowe, części JCB

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest AUTO-SEBA Sebastian Bieszke, z siedzibą w Kielnie, ul. Filtrowa 2
  84-208 Kielno, NIP PL5882024961
 2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez AUTO-SEBA Sebastian Bieszke, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu, tj. faktur sprzedaży, faktur proforma, dokumentów zamówień, itp.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie AUTO-SEBA Sebastian Bieszke oraz na stronie internetowej www.auto-seba.pl.
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) wykorzystywanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – AUTO-SEBA Sebastian Bieszke, ul. Filtrowa 2, 84-208 Kielno, NIP: 588-208-49-61
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, zawierająca co najmniej:
  nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
  1. Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer NIP lub odpowiednik w przypadku gdy kupującym jest osoba prawna lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  3. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
  4. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową,
  5. Ilość zamówionego towaru,
  6. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru, jeśli dotyczy.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne lub ustne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę (w formie e-mail, faksem, listownie lub telefonicznie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych OWS w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych o których mowa w §3 ust.2 OWS lub gdy w międzyczasie zmieniły się stany magazynowe towaru.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności: kataklizmy przyrodnicze, pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, wojnę, utratę łączności elektronicznej.

§ 4 Ceny

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym dotyczących ceny towaru, ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedawcę są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki FCA, gdzie miejscem załadunku jest 84-208 Kielno, ul. Filtrowa 2.

§ 5 Płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku braku terminu na fakturze, zamówieniu lub fakturze proformie, termin ten wynosi 7 dni od daty wystawienia dokumentu.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji kolejnych zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na dokumencie sprzedaży lub zamówienia upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Nieuregulowanie należności w terminie określonym w dokumencie sprzedaży lub zamówienia lub w przypadku braku terminu, nieuregulowanie pełnej należności w terminie 7 dni od daty wystawienia wspomnianych dokumentów powoduje utratę wpłaconych zaliczek lub zadatków, chyba że uzgodniono inaczej i udokumentowano pisemnie.

 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6 Odpowiedzialność, termin realizacji, dostawa towaru

 1. Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli Kupujący nie przyjmie towaru pomimo złożenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i innymi kosztami będącymi w związku z nie przyjęciem towaru przez Kupującego.
 4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość, ilość oraz asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej reklamacji na miejscu dostawy.
 5. Kupujący ma obowiązek używać zakupionych towarów zgodnie z warunkami technicznymi ich użytkowania.

§ 7 Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co oznacza, iż Sprzedawca jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz
 3. Sprzedawca i Kupujący wyłączają w stosunkach wynikających ze sprzedaży towarów na rzecz Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Sprzedawca udziela gwarancji 3 miesięcznego prawidłowego działania sprzedanego nowego towaru liczonej od dnia sprzedaży towaru (data wystawienia faktury VAT za sprzedany towar).
 5. Sprzedaż towarów używanych nie podlega gwarancji, istnieje możliwość sprawdzenia towarów w siedzibie Sprzedawcy, a decyzja o zakupie należy do Kupującego. Większa liczba przepracowanych motogodzin w przypadku towarów używanych – maszyn, w stosunku do ich ilości przedstawionych w ofercie lub w trakcie inspekcji, jest naturalnym następstwem ze względu na wykorzystywanie maszyn w działalności, wykonywania prób jakości,itd. Kupujący nie może sobie rościć żadnych roszczeń z tytułu zwiększonej liczby przepracowanych motogodzin czy przejechanych kilometrów na liczniku.
 6. Sprzedawca, w przypadku ujawnienia się wady towaru o którym mowa w §7 ust. 4, jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu towaru i przeprowadzenia procesu reklamacji u swojego dostawcy.
 7. Kupujący w terminie 2 dni od dnia ujawnienia się wady ma obowiązek zgłosić jej istnienie pisemnie lub per email na adres: biuro@auto-seba.pl.
 8. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu od Kupującego zakupionego nowego towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia sprzedaży towaru (data wystawienia faktury VAT za sprzedany towar). Warunkiem zwrotu towaru jest brak śladów jego używania. Koszty zwrotu, w szczególności transportu towaru do siedziby Sprzedawcy, ponosi Kupujący.
 9. W przypadku gdy towar został sprzedany w ramach indywidualnego zamówienia, specjalnie uwzględniającego potrzeby Kupującego, Sprzedawca dopuszcza zwrot takiego towaru po potrąceniu kwoty odpowiadającej 50% wartości zamówionego towaru zgodnie z wystawioną za towar fakturą VAT jako kosztów operacyjnych, związanych z wdrożeniem procedury zwrotu towaru pod indywidulane zamówienie, specjalnie uwzględniające potrzeby Kupującego. Sprzedawca uwzględniając wniosek Kupującego o przyjęcie zwrotu towaru wystawi fakturę VAT za koszty operacyjne związane z wdrożeniem procedury zwrotu towaru pod indywidulane zamówienie specjalnie uwzględniające potrzeby Kupującego.
 10. Decyzja o przyjęciu zwrotu towaru lub jego nie przyjęciu jest dyskrecjonalną decyzją Sprzedawcy, z tytułu której Kupujący nie może sobie rościć żadnych roszczeń.
 11. Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty pośrednie i bezpośrednie wynikające z awarii lub przestoju sprzętu.
 12. Części elektroniki, sterowniki, czujniki, elektrozawory nie podlegają zwrotowi. Smary, oleje nie podlegają zwrotowi.

§ 8 Przetwarzanie danych

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 9 Wyłączenia

 1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
 2. Teksty umowy, faktur, innych dokumentów i OWS w języku polskim są wersją oryginalną niezależnie od kraju pochodzenia Kupującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności lub zmiany pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy według siedziby Sprzedającego

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.